This project is funded by the European Union.

7 Eki 2020

Enerji Yatırımları İle İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yayıncı: Green Solar Network

Enerji Yatırımları İle İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

1.ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1963 yılında kurulmuştur.

1.1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Amacı

Misyonu: enerji kaynaklarını ve tabii kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak

Vizyonu: Enerjide ve tabii kaynaklarda güvenli bir gelecek

1.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Görev ve Yetkileri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri (ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde) şunlardır:

* Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,

* Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

* Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,

* Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit için öneride bulunmak, Cumhurbaşkanının görevlendirmesi ile koordinasyonu temin etmek ve denetlemek,

* Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,

* Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,

* Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,

* Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

* Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak,

* Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

1.3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın İletişim Bilgileri

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Telefon: (0312) 212 64 20

Fax: (0312) 222 57 60

Mail adresi: [email protected]


2.ELEKTRİK PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2001 yılında kurulan kurulmuş olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Başkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. Kurumun merkezi Ankara’dadır ve taşra teşkilatı bulunmamaktadır. EPDK, dağıtım bölgelerinde müşteri ilişkilerini sağlamak amacıyla irtibat büroları kurabilmektedir

2.1. EPDK'nın Amacı

Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG’nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine tabi faaliyet gösterilebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasını ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasını sağlamaktır.

2.2. EPDK Yetki ve Sorumlulukları

Elektrik Piyasasında;

* Tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisansların verilmesi ve ilgili diğer işlemlerin yapılması;

* Piyasa performanslarının izlenip, performans standartlarının oluşturulması;

* İkincil mevzuatın oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması;

* Lisans sahibi tüzel kişilerin denetlenmesi;

* Düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması,

* Tadili ve uygulanmasının sağlanması;

* Piyasada Elektrik Piyasası Kanununa uygun şekilde davranılmasının sağlanması,

2.3. EPDK İletişim Bilgileri

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA

Telefon: (0312) 201 40 00 – 201 40 01 – 201 40 02

Fax: (0312) 201 40 50

Kep adres: [email protected]


3.ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu maddesinde yer alan Enerji İşleri Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri, ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde şunlardır:

* Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,

* Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

* Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

* Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

* Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,

* Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,

* Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,

* Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,

* Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek,

* Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3.1.Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün İletişim Bilgileri

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Telefon: (0312) 212 64 20

Fax: (0312) 222 57 60

Mail adresi: [email protected]


4.TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ)

Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. Hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır.

Bugün Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını teminen dağıtım bölgeleri baz alınarak Kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

4.1. TEDAŞ'ın Amacı

Misyonu, müşteri memnuniyeti sürekliliğini esas alarak, elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamak.

Vizyonu, kaliteli hizmet ve etkin denetim anlayışımızla, kesintisiz enerjinin sağlandığı aydınlık Türkiye hedefine ulaşmak.

4.2. TEDAŞ'ın İletişim Bilgileri

Adres: Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 312 449 50 00

Fax: +90 312 213 88 73

Mail adresi: [email protected]
Ömer Erdem Özyurt

Çalışma Komitesi Teknik Uzmanı

Bilgi Merkezinde Ara